Ίδρυση

Το Ταμείο ιδρύθηκε το 2019, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και του Καταστατικού του Ταμείου. Η έδρα του Ταμείου βρίσκεται στην Αθήνα.

Επωνυμία

Η επωνυμία του Ταμείου είναι «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ.» και ο διακριτικός του τίτλος «ΤΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.». Στην Αγγλική γλώσσα, η επωνυμία του Ταμείου είναι «OCCUPATIONAL INSURANCE FUND OF ATHENS EXCHANGE GROUP EMPLOYEES» και ο διακριτικός τίτλος «ATHEXGROUP O.I.F.».

Σκοπός

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους εργαζομένους των εταιρειών συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου του γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και προς επίτευξη του σκοπού αυτού συνιστάται στο Ταμείο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών, από τον οποίο η παροχή που χορηγείται καταβάλλεται εφάπαξ στα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου.

Εποπτεία

Το Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον έλεγχο, αφενός της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και αφετέρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.