Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει πώς η Aon Solutions συλλέγει, επεξεργάζεται, και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την Aon Solutions, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που είναι υπό τον έλεγχό μας και να πάρουμε προφυλάξεις για την διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των στοιχείων.

Η δέσμευση της Aon Solutions για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει), καθώς και τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, όπως επίσης και τις σχετικές αποφάσεις, πράξεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Εφαρμόζουμε πολλαπλά μέτρα ασφάλειας για να μειώσουμε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όπως επίσης και της τυχαίας απώλειας ή ζημίας στα προσωπικά σας δεδομένα. Μόνο στην περίπτωση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας η Aon Solutions εξουσιοδοτεί τους εργαζομένους της στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και έχουν δεσμευτεί για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και τη συμμόρφωση με τον εγκεκριμένο Κώδικα Δεοντολογίας και τις πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ασφάλειας Πληροφοριών. Επιπλέον, ο εργοδότης σας και ορισμένοι συγκεκριμένοι, φορείς παροχής υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, απαιτούμε ότι οι υπεργολάβοι μας, συμμετέχουν στις συμφωνίες εμπιστευτικότητας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πότε και Πώς λαμβάνει η Aon Solutions τα προσωπικά σας δεδομένα

Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που λαμβάνουμε αφορά τα συστήματα παροχών και τα προγράμματα ανθρώπινου δυναμικού του εργοδότη σας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της μισθοδοσίας. Τα δεδομένα συλλέγονται από διαφορετικές πήγες όπως:

Οι προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε μπορούν να περιλαμβάνουν:

Χρήση cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή σας και επιτρέπουν στην ιστοσελίδα που τα δημιούργησε να σας αναγνωρίσουν όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στο μέλλον. Η χρήση των cookies γίνεται για την καλύτερη λειτουργία των ιστοσελίδων και την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη της.

Κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε 2 κατηγορίες cookies:

Οι ιστοσελίδες μας δεν χρησιμοποιούν cookies τρίτων.

Πως χρησιμοποιεί η Aon Solutions τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αυτά έχουν ληφθεί. Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα είναι συνοπτικά οι εξής:

Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας για κατάρτιση προφίλ. Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε ανήλικους κάτω των 18 ετών.

Η δέσμευση της Aon Solutions για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι:

Διορθώσεις

Η Aon Solutions είναι δεσμευμένη να διατηρήσει με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας θα είναι πάντα 100% ακριβείς, θα λάβουμε απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε κατάλληλα τις ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες.

Η διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για το μέγιστο χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών ή κανονιστικών μας υποχρεώσεων και του χρόνου που προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Διατήρησης Δεδομένων. Καθορίζουμε την περίοδο διατήρησης κατά περίπτωση, ανάλογα με τις λειτουργικές και νομικές απαιτήσεις για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής δεν γίνεται περαιτέρω συλλογή πληροφοριών και σε βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο και αναλογικά εφικτό θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι πληροφορίες που δεν είναι πλέον απαραίτητες να καταστρέφονται με ασφάλεια.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα σε σχέση με τη χρησιμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παραδείγματα των οποίων συνοψίζονται παρακάτω:

Εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος και θα σας ενημερώσουμε για την ικανοποίηση του ή για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Εάν τυχόν οι συνθήκες απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. πολυπλοκότητα αιτήματος), η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά ένα ακόμη μήνα. Επίσης, είναι πιθανόν να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας σαν μέτρο ασφαλείας.

Επίσης, έχετε πάντοτε:

Επικοινωνία

Η Aon Solutions έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για τη χρήση από την Aon Solutions των προσωπικών σας δεδομένων σας ή για την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο dpo@aonsolutions.gr ή με ταχυδρομείο Μεσογείων 2, T.K. 115 27, Αθήνα, υπόψη υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η τελευταία αλλαγή σε αυτή τη Δήλωση έγινε στις 16 Φεβρουαρίου 2022.