Ίδρυση & Σκοπός

Το ΤΕΑ Ομίλου Πειραιώς ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2020 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στην παροχή,στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων και ενδεικτικά των κινδύνων γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος και ασθένειας. Αποτελεί ταμείο προαιρετικής συμμετοχής, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου με σχέση έμμισθης εντολής ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Επωνυμία

Η επωνυμία του Ταμείου είναι "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Ν.Π.Ι.Δ." και με διακριτικό τίτλο "ΤΕΑ Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς Ν.Π.Ι.Δ.". Στην αγγλική η επωνυμία του είναι "Piraeus Bank's Group Personnel Institution for Occupational Retirement, Life and Medical Provision" και με διακριτικό τίτλο "IORP Piraeus Bank's Group".

Εποπτεία

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι ένας καταξιωμένος θεσμός παγκοσμίως και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ελέγχονται από την ανεξάρτητη Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ελέγχονται για τις επενδύσεις τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.